ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2563 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2563
1,522 viewชื่อ : นางดาวรุ่ง ใจจริง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
 

ชื่อ : นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง