รายละเอียดโครงการ
รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2566 ชื่อ : นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด : กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ชื่อ : นายพรเทพ ทองดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2565 ชื่อ : นายวินัย บุญล้อม
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
ชื่อ : นายปานศักดิ์ ซินพรมราช
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2564 ชื่อ : นายพีระพัฒน์ ชูกำเหนิด
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ชื่อ : นางสาวชุติมา แจงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2563 ชื่อ : นางดาวรุ่ง ใจจริง
ตำแหน่ง : ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ชื่อ : นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2562 ชื่อ : นายอภิชัย เอกวนากุล
ตำแหน่ง : ผอ.การสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ชื่อ : นายวิษณุ แจ้งใจ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2561 ชื่อ : นายประกาศ พันธุมา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
ชื่อ : นายขยาย ทองหนูนุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งที่ 8 (พังงา)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2560 ชื่อ : นายรักชาติ สุขสำราญ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ชื่อ : นายธีรัตน์ ธีระวุฒิพันธุ์
ตำแหน่ง :  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2559 ชื่อ : นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนชำนาญการ
สังกัด : กองแผนงาน
ชื่อ : นายประจวบ โมฆรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2558 ชื่อ : นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
ตำแหน่ง : ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ชื่อ : นายธนา ยิ่งเจริญ
ตำแหน่ง : ผอ.การกองแผนงาน
สังกัด : กองแผนงาน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2557 ชื่อ : นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด : กองแผนงาน
ชื่อ : นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2556 ชื่อ : นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ชื่อ : นายเกรียงศักดิ์ ดิษฐวุฒิ
ตำแหน่ง : ช่างเหล็ก ช3
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2555 ชื่อ : นายสมไชย เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ชื่อ : นายอดุลย์ ภาวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนชำนาญการ
สังกัด : กองแผนงาน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2554 ชื่อ : จ่าเอก ไพรัตน์ สุทธิผล
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ชื่อ : นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2553 ชื่อ : นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
ชื่อ : นายเอกชัย เถรว่อง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 ชื่อ : จ่าเอกสถาพร บุตรดา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ชื่อ : นางปิยนุช อุทธยานมณี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2551 ชื่อ : นายธเนศ มั่นน้อย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ชื่อ : นางสาวกิ่งดาว บางทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2550 ชื่อ : นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่ 7
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
ชื่อ : นางจรรยา บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานการประมง ส1
สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งที่ 8 (พังงา)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2549 ชื่อ : นายบำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง 8ว
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ชื่อ : นายราชา ไหวพริบ
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ ช3
สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง