รายละเอียดโครงการ
วันข้าราชการพลเรือน

          "วันข้าราชการพลเรือน" 1 เมษายน วันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว การถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" ยังเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา
          "เพชรจรัสแสง” เพื่อเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ดำรงตน ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับและเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการปรากฏชัดเจน อีกทั้งมีผลงานโดดเด่น ทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานตลอดจนเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น