ระบบปฏิบัติการ ศอทช.
ระบบปฏิบัติการ ศอทช.

ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น โดยมีภารกิจหลักในการติดตาม คาดการณ์ ประเมินสถานการณ์ทางสมุทรศาสตร์ และผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดทำรายงานและสรุปสถานการณ์รายวัน หรือติดตามเหตุการณ์สำคัญๆ ที่มีต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอต่อผู้บริหารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร ในการสั่งการ เผยแพร่ข้อมูลและสถานการณ์ที่มีต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกไปสู่สื่อมวลชนและสาธารณะ