DMCR TCS DMCR TCS
414 view

 

          DMCR TCS Application on Mobile​ ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน

เมนูการใช้งาน

  • ปรับปรุงการเลือกตำแหน่งพื้นที่
  • แสดงชั้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (Coastal Changed Monitoring Line)
  • เพิ่มเส้นเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (Coastal Changed Monitoring Line) ประจำปี พ.ศ. 2563
  • ปรับปรุงขั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศลงสู่ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย
  • เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย
  • สนับสนุน การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย
  • ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่