Marine Rangers Marine Rangers
2,504 view


          Marine Rangers Application on Mobile ระบบกลางเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของกรม ทช. และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการตรวจสอบสถานภาพ สิทธิประโยชน์ การเข้าใช้งาน การเข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

สำหรับสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)

 • เมนูลงทะเบียน : ใช้เพื่อการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
 • เมนูกิจกรรม : ใช้ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมของกรม ทช.
 • เมนู อสทล. : ใช้ดูรายละเอียด ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม และคะแนนของ อสทล. แต่ละคนได้
 • เมนูสิทธิประโยชน์ : ใช้ดูข้อมูลสิทธิประโยชน์และรางวัลเชิดชูเกียรติของแต่ละคนได้

สำหรับเจ้าหน้าที่

 • ใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรม หรือดูยอดรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งได้
 • ใช้รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
 • ใช้รับลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มี 2 วิธี คือ
  (1) กรณีที่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้บัตรเสียบเข้ากับเครื่องอ่านบัตรที่เจ้าหน้าที่กรม ทช. จัดเตรียมไว้ให้ บริเวณหน้าสถานที่จัดกิจกรรม
  (2) กรณีที่ไม่ได้นำบัตรประชาชนมา สามารถลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัตรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอ่านรายละเอียดจาก QR Code ที่อยู่ด้านหลังบัตร