Marine Warning Marine Warning
1,678 view


          Marine Warning Application on Mobile ระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Warning System) สืบเนื่องจากสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับผลกระทบจากภาวะคุกคามมากขึ้น จากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และแรงกดดันจากความต้องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของภาคส่วนและกลุ่มต่าง ๆ ที่นับวันจะขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อความมั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยมีข้อมูลสถานการณ์ด้านแมงกะพรุนพิษอยู่ในรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้แมงกะพรุนพิษเป็นอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ลงไปในทะเล โดยสถิติการได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากแมงกะพรุนพิษเพิ่มมากขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยทางด้านการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ

          ทั้งนี้ระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Warning System) สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://warning.dmcr.go.th

เมนูการใช้งาน

  • แสดงจุดเตือนภัยตามพิกัดที่เกิดเหตุในรัศมี 5 กิโลเมตร
  • ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
  • ระบบแจ้งเตือนบนมือถือ (Notification)
  • องค์ความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • เกี่ยวกับโครงการ