DMCR TCS DMCR TCS
1,916 view

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน

- ปรับปรุงการเลือกตำแหน่งพื้นที่
- แสดงชั้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (Coastal Changed Monitoring Line)
- เพิ่มเส้นเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (Coastal Changed Monitoring Line) ประจำปี พ.ศ. 2563
- ปรับปรุงขั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศลงสู่ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย
- สนับสนุน การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย
- ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่