ของขวัญปีใหม่ จากใจ ทช.
ของขวัญปีใหม่ จากใจ ทช.
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565
          ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มอบให้แต่ละหน่วยงานมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และแบ่งเบาภาระในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั้น
          ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พิจารณามอบ 10 ของขวัญจากใจ เพื่อพี่น้องชุมชนเครือข่ายชายฝั่งทะเล และประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเล เกาะมันใน จ.ระยอง

ระหว่างวันที่

31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565

เป้าหมาย

1,000 คน/วัน รวม 5,000 คน

สถานที่ดำเนินการ

เกาะมันใน จ.ระยอง

ประชาชนได้รับประโยชน์

เพื่อประชาชนมีความรู้ชีววิทยาเต่าทะเล สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์เต่าทะเลให้กับประชาชน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลบนเกาะมันใน

2. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก

ระหว่างวันที่

31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565

เป้าหมาย

ดูแลนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางในเขต 23 จังหวัดชายฝั่ง และ จ.พัทลุง

สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล 

ประชาชนได้รับประโยชน์ : ประมาณ 100,000 คน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

3. โครงการบริหารจัดการขยะทะเล 

ระหว่างวันที่

1 - 15 มกราคม 2565

เป้าหมาย

1 แห่ง ใน 1 จังหวัด

สถานที่ดำเนินการ

บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ประชาชนได้รับประโยชน์ : ประมาณ 100,000 คน

มอบถุงขยะ ถังขยะ เตาเผาขยะ วางมาตรการการบริหารจัดการขยะให้กับชุมชน โดยการสนับสนุนให้นำเศษขยะจากทะเลมาแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้น กระถางต้นไม้ เพื่อลดปริมาณขยะ และส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้

4. สร้างศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

ระหว่างวันที่

31 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

เป้าหมาย

ศูนย์เพาะฟัก 3 แห่ง ใน 3 จังหวัด

สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา , จ.สมุทรปราการ , จ.สมุทรสาคร

ประชาชนได้รับประโยชน์ : ประมาณ 100,000 คน

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากปริมาณปูและสัตว์น้ำเศรษฐกิจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นศูนย์การเรียรู้สำหรับประชาชนในพื้นที

5. จัดทำบ้านปลา (ซั้ง)

ระหว่างวันที่

31 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

เป้าหมาย

ซั้งปลา จำนวน 25 แห่ง ใน 12 จังหวัด

สถานที่ดำเนินการ

12 จังหวัด ได้แก่ จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.ปัตตานี

ประชาชนได้รับประโยชน์ : ประมาณ 100,000 คน

สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง

6. ป่าชายเลนในเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่

1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เป้าหมาย

20 แห่ง 14 จังหวัด

สถานที่ดำเนินการ

1. พระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง 2. ทุ่งโปรงทอง จ.ระยอง 3. มหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านระแนะ จ.ตราด 4. หาดทรายดำ จ.ตราด 5. ป่าในเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 6. ถิ่นปลาทูดุป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม 7. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 8. หาดหว้าขาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 9. แหลมโพธิ์ จ.สุราษฎร์ธานี 10. บ้านโคกไร่ จ.สงขลา 11. ป่าในเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 12. บางตาวา จ.ปัตตานี 13. สวนรุกขชาติละอุ่น จ.ระนอง 14. โกงกางยักษ์ดึกดำบรรพ์ 200 ปี จ.ระนอง 15. ป่าในเมือง จ.พังงา 16. เขาขนาบน้ำ จ.กระบี่ 17. มหัศจรรย์ป่าชายเลนแกรนด์แคนยอน เมืองไทย จ.กระบี่ 18. ลุ่มน้ำปะเหลียน จ.ตรัง 19. คลองปากเบน จ.ตรัง 20. ตำมะลัง จ.สตูล

ประชาชนได้รับประโยชน์ : ประมาณ 100,000 คน

เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้เรื่องป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน และเป็นสถานที่ประชาชนใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

7. ปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

ระหว่างวันที่

1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เป้าหมาย

31,318.41 ไร่

สถานที่ดำเนินการ

19 จังหวัด ได้แก่ จ.ตราด จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ปัตตานี จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ตรัง และจ.สตูล

ประชาชนได้รับประโยชน์ : ประมาณ 100,000 คน

เกิดการหมุนเวียนจ้างงานในชุมชน ปลูกป่าชายเลนเพิ่ม 31,000 ไร่ ในพื้นที่ 19 จังหวัด

8. แจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลน

1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เป้าหมาย

1,000,000 กล้า

สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

ประชาชนได้รับประโยชน์ : ประมาณ 100,000 คน

เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย

9. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าชายเลน

ระหว่างวันที่

1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เป้าหมาย

428 ชุมชน (12,047-2-0.82 ไร่)

สถานที่ดำเนินการ

21 จังหวัดชายฝั่งทะเล

ประชาชนได้รับประโยชน์ : ประมาณ 100,000 คน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกใบอนุญาต/หนังสืออนุญาต การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าชายเลน

10. งบอุดหนุน (ชุมชนชายฝั่ง)

ระหว่างวันที่

มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565

เป้าหมาย

88 กลุ่ม

สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัดชายทะเล

ประชาชนได้รับประโยชน์ : ประมาณ 100,000 คน

ชุมชนชายฝั่งที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนได้รับเงินอุดหนุนจากกรม เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอมา