ของขวัญปีใหม่ จากใจ ทช.
ของขวัญปีใหม่ จากใจ ทช.
ตลอดปี 2564
  • มอบเงินอุดหนุนให้กับชุมชนชายฝั่ง 50 ชุมชน ๆ ละ 30,000 บาท รวมวงเงิน 1,500,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ชุมชน
  • สนับสนุนการจัดสร้างบ้านปลา 24 ชุมชน ๆ ละ 10 ชุด ชุดละ 5,000 บาท รวมวงเงิน 1,200,000 บาท เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการเสริมสร้างการรับรู้ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง
  • มอบแหล่งดำน้ำแห่งใหม่จากขาแท่นผลิตปิโตรเลียม บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่
  • มอบพื้นที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตชุมชนเมือง จ.ระนอง เนื้อที่ 520 ไร่ ป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย ในท้องที่ ต.บางริ้น และ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองซึ่งหมดอายุการอนุญาตแล้ว และเปลี่ยนสภาพเป็นชุมชนเมือง ยากต่อการฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ คกก.จัดที่ดินแห่งชาติให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบเพิกถอนป่าสงวน (บางส่วน) เพื่อส่งมอบให้กรมธนารักษ์นำไปบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป
  • ออกหนังสืออนุญาตที่อยู่อาศัย (คทช.) ในพื้นที่ป่าชายเลน 100 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ภายใต้โครงการ “จัดที่ดินทำกิน (คทช.)” ของรัฐบาล
  • แจกกล้าไม้ป่าชายเลนฟรี 1,000,000 กล้า พร้อมคำแนะนำการปลูกป่าชายเลน โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องที่ 23 จังหวัดชายฝั่ง เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะตามความต้องการ