การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ คกก. ทช.
เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร
  • ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กทช. 01-04 ตามแนบท้ายประกาศนี้
  • รูปถ่ายหน้าตรง กรณีข้าราชการ ให้แต่งเครื่องแบบประดับเครื่องราชฯ ที่ได้รับชั้นสูงสุด กรณีบุคคลทั่วไป สุภาพบุรุษให้แต่งกายชุดสากล สุภาพสตรีแต่งกายชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป)
  • สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีจบการศึกษาระดับ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมาด้วย
  • สำเนาหลักฐานแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่ง
  • เอกสารอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณคัดเลือก ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานที่แนบให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าทุกแผ่น

ดาวน์โหลด

กทช 01 (ใบสมัครคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ).docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
กทช 02 (หนังสือเสนอบุคคล).docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 18
กทช 03 (หนังสือยินยอม).docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
กทช 04 (หนังสือรับรอง).docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21
กทช 01 (ใบสมัครคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 18
กทช 02 (หนังสือเสนอบุคคล).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12
กทช 03 (หนังสือยินยอม).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
กทช 04 (หนังสือรับรอง).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12