การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 3/2567 การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 3/2567
353 view


รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ
และเจ้าหน้าที่ประจำเรือประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ แบบเดินใต้ทะเล” รุ่นที่ 3/2567
ณ ห้องประชุมเกาะล้านแกรด์วิว รีสอร์ท หาดทองหลาง จ.ชลบุรี (วันที่ 20 มีนาคม 2567)
 
1. นายสมชาติ เพ็ชรจิ๋ว
2. นายกัณหา บุตรวงษ์
3. Mr. Yoeurm kea
4. นายณัฐพงษ์ วันกรม
5. นายธีรยศ รุ่งเพิ่ม
6. Mr. Nak viral
7. นางสาวรัตนาภร แสงบรรจง
8. นายนวพร ชุ่มเชื้อ
9. นายไกรสร ละดาดก
10. Mr. Baraing Vai
11. นายคมกริช ตรีสุทธิวงศ์
12. นายณัฐพล เย็นภูเขา
13. นายอรรถพล สาตรพันธุ์
14. นายวิฑูรย์ ตรีสุทธิวงค์
15. นายสรวีย์ ฟักทอง
16. นายปัฐพี ปานศรี
17. นายภาสวัฒณ์ สหุนิล
18. นายภาสวัฒณ์ สหุนิล
19. Mr. Sambath born
20. นายพีรศักดิ์ สิงใส
21. Mr. Deon Thorn
22. Mr. Chhom Chhean
23. นายธีรภาพ เงินเปี่ยม
24. นายพรเทวา บุญลาภ
25. นายพรเทวัญ บุญลาภ
26. นายนพพร บุญอนันต์
27. นายวรวุฒิ อุคชธรรม
28. นายอินธร ลาแสง
29. นายกฤตภาส จันพางาม
30. นายธีรพงษ์ ศรจันพงษ์
31. Mr. Som Yong