การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 1/2564 การอบรม แบบเดินใต้ทะเล ครั้งที่ 1/2564
85 view


รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ
และเจ้าหน้าที่ประจำเรือประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ แบบเดินใต้ทะเล” รุ่นที่ 1/2564
(วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564)
 
1. นายเอกชัย อลงกรณ์ทักษิณ
2. นายจักรชัย โกสินทร์
3. นายวิชาญ ศรีพรม
4. นายนเรศ จึงรุ่งเรืองพงษ์
5. นายชัชวัตร ศรีระกิ่ง
6. นายวิบูลย์ มะลิเทศ
7. นางสถาพร ขวัญเมือง
8. นายบุญศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย
9. นางณัฏฐนันท์ เพาะบุญ
10. นายวิษณุ อารีราษฎร์
11. นายวิษณุ อารีราษฎร์
12. นางสาวโซรา คิม
13. นายฉลอง พูลเกษม
14. นายทศวรรษ พูลเกษม
15. นายอำพร มนตรี
16. นายยศศักดิ์ อ้นทิม
17. นายเทพนที ใบงาม
18. นายชวลิต ก๋วนสำโรง
19. นายสหกรณ์ ทองประดา
20. นายวิทยา ทองประดา
21. นางสาวสมหญิง ทองประดา
22. นางสาวชลธิชา ทองประดา
23. นายเจนดลวิชญ์ ชาลาถิรเดช
24. นายปฎิญญา เงินเปียมขจร
25. นายบุญเลิศ โคตะพะมร
26. นายสำเริง โคตะพะมร
27. นายยิ่งใหญ่ บุญพึ่ง
28. นายเกียงไกร บุญพึ่ง
29. นางสาวบุษบากร บุญพึ่ง
30. นายศรวัสย์ ปิ่นชูศรี
31. นายสมยศ ปิ่นชูศรี
32. นายสมศักดิ์ ม่วงแก้ว
33. นายวิเชียร แสงชู
34. นายไสว กริ่มใจ
35. นายสุริยา กริ่มใจ
36. นายมานพ นุ่มนก
37. นายสมเกียรติ สุขสม
38. นายวิโรจน์ ซื่อตรง
39. นายนาวี วันจันทร์
40. นายณัฐพงค์ มานะสม
41. นายแสน พลภูงา
42. นายสมนึก เกิดขาว
43. นายทองหล่อ ซื่อตรง
44. นายจักรกฤษณ์ ซื่อตรง
45. นายรัฐเดช ซื่อตรง
46. นางสาวชลธิชา ทรงสุภาพ
47. นายสุรศักดิ์ อินทรโชติ
48. นางสาวกนกวรรณ บุตรพรหม