สถานที่จัดฝึกอบรม ประจำปี 2567 สถานที่จัดฝึกอบรม ประจำปี 2567
178 view

การจัดอบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
 ครั้งที่ 1  กรุงเทพมหานคร 27-28 ธันวาคม 2566 40 คน (35 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 2 จ.ตรัง 24-25 มกราคม 2567 40 คน (35 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 3 จ.ภูเก็ต 4-5 มีนาคม 2567 40 คน (35 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 4 จ.ตราด 3-4 เมษายน 2567 40 คน (35 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 5 จ.ชลบุรี 21-22 พฤษภาคม 2567 40 คน (35 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 6 จ.ตรัง 20-21 มิถุนายน 2567 40 คน (35 คน สำรอง 5 คน)

*** การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
           1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ภายใน 10 วัน หลังปิดการรับสมัคร

           2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
           3. สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการฝึกอบรม
           4. ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรมติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
           5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างระหว่างการฝึกอบรม ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พักผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

*** ลงทะเบียน ***

ระบบลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โทร 02 141 1336   หรือ  E-Mail :
f.rawiporn@gmail.com

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง