สถานที่จัดฝึกอบรม ประจำปี 2566 สถานที่จัดฝึกอบรม ประจำปี 2566
1,385 view

การจัดอบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
 ครั้งที่ 1  โรงแรมนารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 35 คน (30 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 2 จ.ภูเก็ต 28-29 มีนาคม 2566 35 คน (30 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 3 เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (ภาษาอังกฤษ) 27-28 เมษายน 2566 35 คน (30 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 4 จ.ตรัง 14-15 มิถุนายน 2566 35 คน (30 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 5 จ.ชลบุรี 28-29 มิถุนายน 2566 35 คน (30 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 6 จ.ระนอง 19-20 กรกฎาคม 2566 35 คน (30 คน สำรอง 5 คน) (ปิดรับสมัคร)
ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร 10-11 สิงหาคม 2566
 (ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เป็นวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566)
35 คน (30 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 8 จ.กระบี่ 22-23 สิงหาคม 2566 35 คน (30 คน สำรอง 5 คน) 
ครั้งที่ 9 จ.ภูเก็ต 19-20 กันยายน 2566 35 คน (30 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 10 กรุงเทพมหานคร 27-28 ธันวาคม 2566 40 คน (35 คน สำรอง 5 คน)

*** การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
           1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ภายใน 10 วัน หลังปิดการรับสมัคร

           2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
           3. สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการฝึกอบรม
           4. ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรมติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
           5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างระหว่างการฝึกอบรม ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พักผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

*** ลงทะเบียน ***

ระบบลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ประจำปี 2566
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โทร 02 141 1336   หรือ  E-Mail :
f.rawiporn@gmail.com

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง