สถานที่จัดฝึกอบรม ประจำปี 2565 สถานที่จัดฝึกอบรม ประจำปี 2565
909 view

การจัดอบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
ครั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต (ภาษาอังกฤษ) 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 2 จังหวัดกระบี่ (ภาษาอังกฤษ) 21-22 มีนาคม 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร (รวมครั้งที่ 3 และ4) 19-20 พฤษภาคม 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (รวมครั้งที่ 3 และ4) 19-20 พฤษภาคม 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 5 จังหวัดภูเก็ต 9-10 สิงหาคม 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 6 จังหวัดกระบี่ 1-2 กันยายน 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Zoom)
ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร 18-19 มกราคม 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
  รอบพิเศษ ม.ศิลปากร 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร 24-25 มีนาคม 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร 19-20 เมษายน 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร 10-11 พฤษภาคม 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)
ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร 15-16 มิถุนายน 2565 45 คน (40 คน สำรอง 5 คน)

*** การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
           1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ภายใน 10 วัน หลังปิดการรับสมัคร

           2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
           3. สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการฝึกอบรม
           4. ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรมติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
           5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างระหว่างการฝึกอบรม ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พักผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง