สถานที่จัดฝึกอบรม ประจำปี 2563 สถานที่จัดฝึกอบรม ประจำปี 2563
723 view

การจัดอบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม(คน)
ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร 15 - 16 ตุลาคม 2562 114
ครั้งที่ 2 จ.ชุมพร 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 29
ครั้งที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี 9 - 10 มกราคม 2563 38
ครั้งที่ 4 จ.ชุมพร 15 - 16 มกราคม 2563 37
ครั้งที่ 5 จ.ตรัง 29 - 30 มกราคม 2563 40
ครั้งที่ 6 จ.กระบี่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 35
ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 31
ครั้งที่ 8 จ.ภูเก็ต 25 - 26 สิงหาคม 2563 45
ครั้งที่ 9 จ.ชลบุรี 2 - 3 กันยายน 2563 45
ครั้งที่ 10 กรุงเทพมหานคร 9 - 10 กันยายน 2563 45
ครั้งที่ 11 จ. ภูเก็ต 17 - 18 กันยายน 2563 45

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง