สถานที่จัดฝึกอบรม ประจำปี 2564 สถานที่จัดฝึกอบรม ประจำปี 2564
754 view

การจัดอบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม(คน)
ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VIDEO Conference) (ZOOM) 17 - 18 สิงหาคม 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VIDEO Conference) (ZOOM) 19 - 20 สิงหาคม 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 3 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VIDEO Conference) (ZOOM) 25 - 26 สิงหาคม 2564 40 (สำรอง 5)


 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง