คุณสมบัติ/เอกสารหลักฐาน/ลงทะเบียน
316 view

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต (ไกด์นำเที่ยวทุกประเภท) หรือ
  • ครูสอนดำน้ำ หรือผู้นำการดำน้ำ ที่มีบัตรรับรองจากสถาบันสอนดำน้ำ ตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น

  • สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรณีมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักดำน้ำที่มีระดับการดำน้ำตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป กรณีนักดำน้ำ จำนวน 1 ฉบับ 
  • สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้รับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ

 

หมายเหตุ
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ภายใน 15 วัน หลังปิดการรับสมัคร
2. หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละพื้นที่ จะมีการพิจารณาเปิดการฝึกอบรมครั้งที่ 2ในพื้นที่นั้นๆ 
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
4. สถานที่จัดอบรม สำหรับการฝึกอบรมฯ จะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการฝึกอบรม
5. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมติดตามข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมฯ ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6. ผู้จัดอบรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันและ ค่าอาหารว่างระหว่างการอบรม จำนวน 2 วัน 
 ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าอบรม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โทร 02-1411336   หรือ  E-Mail : powerup.noon@gmail.com