คุณสมบัติ/เอกสารหลักฐาน/ลงทะเบียน
378 view

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          - มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต (ไกด์นำเที่ยวทุกประเภท) หรือ
          - ครูสอนดำน้ำ หรือผู้นำการดำน้ำ ที่มีบัตรรับรองจากสถาบันสอนดำน้ำ ตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
          - สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรณีมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ฉบับ
          - สำเนาบัตรประจำตัวนักดำน้ำที่มีระดับการดำน้ำตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor กรณีนักดำน้ำ จำนวน 1 ฉบับ 
          - สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้รับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ

 

หมายเหตุ
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ภายใน 15 วัน หลังปิดการรับสมัคร
2. กรณีพื้นที่ใดมีผู้สมัครต่ำกว่า 25 คน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจจะยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
4. สถานที่จัดอบรม สำหรับการฝึกอบรมฯ จะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการฝึกอบรม
5. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมติดตามข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมฯ ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6. ผู้จัดอบรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันและ ค่าอาหารว่างระหว่างการอบรม จำนวน 2 วัน ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าอบรม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
7. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ทุกพื้นที่  

ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าอบรม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โทร 02 141 1336   หรือ  E-Mail : powerup.noon@gmail.com