คุณสมบัติ/เอกสารหลักฐาน/ลงทะเบียน
291 view

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต (ไกด์นำเที่ยวทุกประเภท) หรือ
  • ครูสอนดำน้ำ หรือผู้นำการดำน้ำ ที่มีบัตรรับรองจากสถาบันสอนดำน้ำ ตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น

  • สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรณีมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักดำน้ำที่มีระดับการดำน้ำตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป กรณีนักดำน้ำ จำนวน 1 ฉบับ 
  • สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้รับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ

ระบบลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ประจำปี 2564 
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โทร 02 141 1336   หรือ  E-Mail : powerup.noon@gmail.com