ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง
ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง

(ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม กำกับดูแล การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบกับแนวปะการัง ภายใต้ประกาศกระทรวงดังกล่าว กำหนดมาตรฐานของผู้ที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในบริเวณแนวปะการัง (ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง) ต้องผ่านการฝึกอบรมและมีบัตรรับรองจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงจะสามารถพานักท่องเที่ยวเข้าไปในบริเวณแนวปะการังได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำ และผู้นำการดำน้ำ ก่อนประกาศจะมีผลบังคับใช้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ตามโปรแกรมการฝึกอบรมนี้ ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วม

สถานที่จัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม