รายละเอียดโครงการ
คุณสมบัติ/เอกสารหลักฐาน/กำหนดการ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต (ไกด์นำเที่ยวทุกประเภท) หรือ
  • ครูสอนดำน้ำ หรือผู้นำการดำน้ำ ที่มีบัตรรับรองจากสถาบันสอนดำน้ำ ตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น

  • สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรณีมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักดำน้ำที่มีระดับการดำน้ำตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป กรณีนักดำน้ำ จำนวน 1 ฉบับ 
  • สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้รับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ

กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง

************************
วันที่ 1
08.00 - 08.30 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
08.30 - 09.00 น.    ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความสำคัญและเป้าหมายการจัดฝึกอบรม
09.00 - 09.30 น.    พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง
09.30 - 10.00 น.    ความสำคัญของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง
                             จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำและการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง
10.00 – 12.00 น.    ความรู้ที่เกี่ยวกับ
                            - ภูมิประเทศทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย

                            - ระบบนิเวศแนวปะการัง
                            - การใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.     ความรู้ที่เกี่ยวกับ
                             - ความเปราะบางของแนวปะการัง
                             - แหล่งดำน้ำในประเทศไทย
                             - มาตรฐานของการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ
                             - แนวทางการปฏิบัติตัวของนักดำน้ำลึกและดำผิวน้ำ
วันที่ 2
08.30 – 12.00 น.     ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล
                             - พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
                             - ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ
                             - พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
                             - กฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561
                             - พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
                             - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.     ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล
                             - พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
                             - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
                             - ประกาศและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
14.00 – 16.00 น.     แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวก่อนลงดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง
16.00 – 16.30 น.     สรุปผลและปิดการฝึกอบรม
หมายเหตุ : เวลา และกำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม