รายละเอียดโครงการ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ความรู้กับมัคคุเทศก์ ผู้นำการดำน้ำและครูสอนดำน้ำที่จะทำหน้าที่ผู้ควบคุมการดำน้ำตามที่กำหนดไว้ในร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ”
 • เพื่อควบคุมกำกับการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแนวปะการังสร้างมาตรฐานการนำเที่ยว พัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเลให้มีคุณภาพมากขึ้น
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง ลดความเสี่ยงการทำผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรม

 • ลดผลกระทบและการทำลายแนวปะการังในแหล่งท่องเที่ยว จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ
 • สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวดำน้ำของประเทศไทย
 • เพิ่มคุณภาพให้กับผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำ
 • ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในประเทศไทย
 • การจัดระเบียบการท่องเที่ยวดำน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการัง
 • เพิ่มความปลอดภัยในการท่องเที่ยวดำน้ำ
 • สร้างการยอมรับของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวดำน้ำในประเทศไทย
 • ผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำ ครูสอนดำน้ำ และไดฟ์มาสเตอร์ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ทำให้คนไทยมีอาชีพเพิ่มขึ้น