ประชุม Ocean Health Index
ที่มาของโครงการ

          ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ชาติทางทะเล (อจชล.) ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด โดยมีเป้าหมายคือ “ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น” และตัวชี้วัดคือ “ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร” ซึ่งภายในปีพ.ศ.2561– 2565 มีค่าคะแนนเท่ากับ 70 คะแนน

          เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index) ของประเทศไทยตามแผนแม่บทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index) ของประเทศไทย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดัชนีคุณภาพมหาสมุทร โดยเน้นการประเมินค่าดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทยใน 3 เป้าหมาย ได้แก่ Coastal Protection, Tourism and Recreation และ Food Provision