กำหนดการประชุม/ลงทะเบียน กำหนดการประชุม/ลงทะเบียน
33 view

          การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้ IOC/WESTPAC จัดขึ้นทุก 3-4 ปี โดยมีประเทศสมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี 2567 ประเทศไทย โดยกรม ทช. ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ IOC/WESTPAC เพื่อจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 11 ประกอบกับเพื่อให้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ “The UN Ocean Decade 2021–2030” กรม ทช. และเจ้าภาพร่วม IOC/WESTPAC จึงเห็นควรให้จัดการประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทรครั้งที่ 2 ร่วมด้วย ภายใต้ชื่องาน “The 11th WESTPAC International Marine Science Conference & 2nd UN Ocean Decade Regional Conference” และหัวข้องาน “Accelerating Ocean Science Solutions for Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2567 ณ กรุงเทพมหานคร

          วัตถุประสงค์
          - เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
          - เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือบูรณาการกันระหว่างประเทศและระหว่างสาขา
          - เพื่อให้เกิดการพัฒนาและนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรอย่างยั่งยืน

          รายละเอียดการประชุม การประชุมจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
          1. Keynotes รับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานวิทยาศาสตร์ทางทะเลและที่เกี่ยวข้อง
          2. Scientific Sessions & Special Forum เปิดโอกาสให้นักวิจัยนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยเปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
          3. Decade Action Incubator เป็นเวทีสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปใช้ในการพัฒนา UN Ocean Decade Actions และผลักดันเป้าหมายทั้ง 7 ของ UN Ocean Decade
          4.Decade Action Workshop เปิดโอกาสให้ UN Ocean Decade Actions ที่เกิดขึ้นแล้ว หาพาร์ทเนอร์เพิ่มเติม ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และพัฒนาแผนงานในอนาคต

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้ร่วมงาน

ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นักศึกษา

2,700 บาท

3,400 บาท

บุคคลทั่วไป

5,100 บาท

6,800 บาท

*** สามารถลงทะเบียน ส่งบทคัดย่อ และชำระค่าธรรมเนียมผ่านเว็บไซต์การประชุมได้ที่ : www.iocwestpac2024.com
*** สอบถามเพิ่มเติม : iocwestpac2024@gmail.com