กำหนดการประชุม กำหนดการประชุม
977 view

 1 ธันวาคม 2560     เปิดรับลงทะเบียนส่งบทความวิชาการ
15 ธันวาคม 256     เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
28 กุมภาพันธ์ 2561     วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม
15 พฤษภาคม 2561     วันสุดท้ายของการปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
18-20 มิถุนายน 2561     ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

 

วันจันทร์ 18 มิถุนายน 2561

08:00 น.     ลงทะเบียน
09:00 น.   พิธีเปิด
11:00 น.     บรรยายพิเศษ "One World One Ocean" ผลประโยชน์ชาติ เศรษฐกิจโลก บนทะเลสีคราม
13:30 น.    เสวนากลุ่ม "IYOR 2018 อนุกรมวิธานทะเล"
14:30 น.     นำเสนองานวิจัย 
17:30 น.   ประชุมใหญ่สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย 
18:30 น.   งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม

 

วันอังคาร 19 มิถุนายน 2561

08:30 น.     นิทรรศการโปสเตอร์
09:30 น.   เสวนากลุ่ม "Coastal Erosion"
11:00 น.     เสวนากลุ่ม "Red tide" น้ำทะเลเปลี่ยนสี ปัญหาใคร
13:30 น.    บรรยายพิเศษ "IUU Fishing" 
14:30 น.     เสวนากลุ่ม "บทบาทของชุมชนต่อการวิจัยทะเลไทย"
15:30 น.   นำเสนองานวิจัย
17:00 น.   นิทรรศการโปสเตอร์

 

วันอังคาร 20 มิถุนายน 2561

09:00 น.     บรรยายพิเศษ
10:15 น.   บรรยายพิเศษ "อัญมณีกับทะเล / Up-cycling"
11:00 น.     นำเสนองานวิจัย
13:00 น.    บรรยายพิเศษ "ขยะทะเล"
14:30 น.     สรุปการประชุม
15:00 น.   พิธีปิด