หัวข้อการนำเสนอ หัวข้อการนำเสนอ
782 view

1.  ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา
2.  สมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (อุตุนิยมวิทยา การสำรวจระยะไกล ภูมิสารสนเทศ)
3.  ประมง และการเพาะเลี้ยง
4.  เทคโนโลยีทางทะเล (เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม)
5.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 
6.  ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ในมิติด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม โลจิสติกส์ พาณิชยนาวี (กฏหมายทางทะเล)