PAPER GUIDELINES / ลงทะเบียนส่งผลงาน PAPER GUIDELINES / ลงทะเบียนส่งผลงาน
443 view

Template-Abstract
Template-Proceeding
- Poster Description
   1. รายละเอียดการนำเสนอ Poster Presentation
   2. กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด A0 (กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร) จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง
   3. รายละเอียดการนำเสนอแบบโปสเตอร์
       3.1 ตราสัญญลักษณ์การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 มุมซ้ายบน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 cm x 10 cm
       3.2 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
       3.3 ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
       3.4 บทคัดย่อ
       3.5 หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์การวิจัย
       3.6 วิธีวิจัย
       3.7 ผลการวิจัยและอภิปรายผล
       3.8 บทสรุป
       3.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
       3.10 เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในโปสเตอร์)


 


 
แบบฟอร์มแนบการส่งบทความ