กิจกรรม/การนำเสนอ กิจกรรม/การนำเสนอ
531 view

กิจกรรม

  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  • BOOTH EXHIBITION
  • การเสวนาวิชาการ
  • การประกวดภาพถ่ายทางทะล

หัวข้อการนำเสนอ
          1. ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา Microbiology, Molecular Ecology, Endangered Animals (A Healthy and Resilient Ocean)
          2. สมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา การสำรวจระยะไกล ภูมิสารสนเทศ, Climate change,  Biogeochemistry, Marine Geology, Sedimentology, Modeling, Acidification, Hypoxia, Coastal and Estuarine Processes (A Clean Ocean, A Predicted Ocean)
          3. เทคโนโลยีทางทะเล ประมง และการเพาะเลี้ยง เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทะเล (A Productive Ocean)
          4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่คุ้มครองทางทะเล และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ในมิติด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม โลจิสติกส์ พาณิชยนาวี กฎหมายทางทะเล) Education, Outreach, Policy, Ocean Governance, Blue Economy, Citizen Science, SDG (An Inspiring and Engaging Ocean, A Transparent and Accessible Ocean, A Safe Ocean)