เสวนาวิชาการ เสวนาวิชาการ
451 view

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 : The 7th Marine Science Conference

Theme: วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อทะเลที่ยั่งยืน (Science and Innovation for Sustainable Seas)

บทบาทของสมุทรศาสตร์ต่อปัญหาน้ำทะเลร้อน/เป็นกรด/ขาดออกซิเจน/น้ำทะเลเปลี่ยนสี
การอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากในยุคโลกรวน
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรักษามหาสมุทรและวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน
ดัชนีคุณภาพมหาสมุทรและหลากหลายเครื่องมือเพื่อการจัดการทะเลที่ยั่งยืน
เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสมุทรศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวโน้มปัญหาและการจัดการขยะทะเล/ไมโครพลาสติก/นาโนพลาสติก
การฟื้นฟูแนวปะการังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง
ระบบนิเวศอ่าวไทย : โอกาสและความท้าทาย

เศรษฐกิจสีน้ำเงิน และเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวทางทะเล

การกัดเซาะชายฝั่งกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเป็นกลางทางคาร์บอน