กำหนดการประชุม/ลงทะเบียน กำหนดการประชุม/ลงทะเบียน
523 view

กำหนดการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 (ล่าสุด)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 ประกาศขอเลื่อนจัดการประชุมฯ เป็นวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565 เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น จึงขอแจ้งกำหนดการประชุมฯ ล่า่สุด ดังนี้

15 พฤษภาคม 2565

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ/บทความวิชาการฉบับเต็ม

30 มิถุนายน 2565

หมดเขตการส่งบทคัดย่อและบทความวิชาการฉบับเต็ม

31 กรกฎาคม 2565  

แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อและบทความวิชาการฉบับเต็ม

15 สิงหาคม 2565

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

29 - 31 สิงหาคม 2565  

ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565  

ส่งบทความฉบับเต็มเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 

*** หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สอบถาข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02 310 8415
Email : msci7th@gmail.com

" เปิดรับลงทะเบียน " 
🐋 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
🐋 ส่งบทคัดย่อ

🐋 Template บทคัดย่อและข้อแนะนำการนำเสนอผลงาน

 

โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ