ประกาศเลื่อนจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 ประกาศเลื่อนจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
655 view

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
ประกาศขอเลื่อนจัดการประชุมฯ จากกำหนดการเดิม วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565 เป็น วันที่ 5 - 7 กันยายน 2565 
เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส และผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการประชุมฯ

ทั้งนี้กำหนดการประชุมฯ ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกและผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน/ผู้สนับสนุนการจัดประชุมฯ/ผู้ลงทะเบียน/ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง

ระบบลงทะเบียนชำร่วมประชุม/นำเสนอผลงานจะปิดชั่วคราว

แล้วพบกันในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะล ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2565