ประชุม วิทยาศาสตร์ทางทะเล
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล

เพื่อให้เกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางทะเลเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรทางทะเล พร้อมๆ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในระดับต่าง ๆ ต่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทะเลไทย