รายละเอียดโครงการ
วัตถุประสงค์

          การจัดประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางทะเล เทคโนโลยีทางทะเล เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรทางทะเล พร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในระดับต่าง ๆ ต่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทะเลไทย

          รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ตลอดถึงภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ (ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ การรับฟังการแสดงปาฐกถาและบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ การอภิปรายและเสวนาวิชาการในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย และการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติและระดับโลกที่เกิดขึ้น เพื่อความร่วมมือในการดูแลผลประโยชน์ทางทะเลของไทย