กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลปากน้ำแพรกเมือง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลปากน้ำแพรกเมือง จ.นครศรีธรรมราช
2,694 view

 ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย : กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลปากน้ำแพรกเมือง 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
จากความร่วมมือร่วมใจของชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนที่เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และต้องการแก้ปัญหาปริมาณปูม้าที่ลดลง จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์ปูม้าชายฝั่งปากน้ำแพรกเมือง” ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี 2558 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นเรื่อยมา โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกันจัดทำธนาคารปูม้า เพื่อเพาะฟักลูกปูและปล่อยคืนสู่ท้องทะเล ต่อมาในปี 2560 กลุ่มฯ ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู กลุ่มปากน้ำแพรกเมือง” ภายใต้เป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน คือ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล สร้างรายได้ให้กับชุมชน และส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องทะเลไทยให้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ และ ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกภายในชุมชน จึงได้จัดตั้ง “กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลปากน้ำแพรกเมือง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช” ขึ้น เมื่อปี 2563 เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้า เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ที่อยู่ :  เลขที่ 349 หมู่ที่ 3 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์/FB :  098 494 6566 คุณธนิกานต์ ศรีรินทร์ (รองประธานกลุ่มฯ) www.facebook/บ้านแพรกเมือง Baan Phraek Mueang

ชื่อสินค้า : ปลาหวานโรยงา
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 250 กรัม , 500 กรัม
ราคา : 120-220 บาท
 

ชื่อสินค้า : กะปิกุ้งหวาน
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 500 กรัม
ราคา : 90 บาท
 

ชื่อสินค้า : กะปิ
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 50 กรัม , 500 กรัม
ราคา : 20 บาท , 95 บาท
 

ชื่อสินค้า : กุ้งแห้ง
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 100 กรัม , 250 กรัม
ราคา : 100 บาท , 450 บาท
 

ชื่อสินค้า : ปลาโคบเส้นตากแห้ง รสหวานและรสเค็ม
ส่วนประกอบสำคัญ : -
น้ำหนักสุทธิ : 250 กรัม , 500 กรัม
ราคา : 150 บาท , 270 บาท

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง