กลุ่มฟื้นฟู-อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกเพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มฟื้นฟู-อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกเพื่อการท่องเที่ยว
105 view

ชื่อร้าน/กลุ่มเครือข่าย :  กลุ่มฟื้นฟู-อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกเพื่อการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาเรียนรู้ ให้นักศึกษา เยาวชนในพื้นที่ รู้ถึงความหลากหลายพืชและสัตว์ป่าชายเลน ศึกษา สนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่ง ผ่านสถานีการเรียนรู้ที่มีหลากหลายให้เลือกตามความสนใจ
ที่อยู่ :  16/2 ม.7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์/FB:  086 944 6851 , 087 894 8507 นางพิมพาภรณ์ ทองแซม (พี่ออ) , www.facebook.com/กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ท่าเรือชมโลมาบ้านเขาออก

การท่องเที่ยว
1. สอนการทอดแหในทะเล การตกปลาทราย ตกปลาหมึก ตกปลาดุกทะเล (ตามฤดูกาล)
2. สอนการปรุงอาหารทะเลแบบง่าย , สอนขับเรือหางยาว
3. สอนซักเฮ (อวนกับตลิ่ง) สอนการออกอวนกุ้ง สอนการเจาะหอยนางรมจิ๋ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง