ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online
ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online
ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online
ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online
ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online
ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online
ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online
ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online
ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online
ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 หมวด 2 มาตรา 16 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครอง ส่วนท่องถิ่น ในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความสำคัญช่วยเหลือ หรือสนับสนุน เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ในด้านการเพิ่มปริมาณ และช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนชายฝั่งได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างอาชีพ และสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น เพิ่มรายได้คุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งดีขึ้น การจำหน่ายสินค้าของชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น

อาหารสด อาหารสด
อาหารแปรรูป อาหารแปรรูป
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว