1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน
ที่มาของโครงการ

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งรวมทั้งป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ มั่นคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสามารถส่งเสริมให้ประชาชนร่วมปลูกป่าชายเลนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุมชนในป่าชายเลนจะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ จำนวนมากที่สามารถปรับตัวอยู่ได้ ทำให้ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่วางไข่และอนุบาลตัวอ่อนและที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด จากภารกิจดังกล่าวในการสร้างความเข้าใจ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และมั่นคง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ร่วมกับสถาบันศึกษา ร่วมสร้างจิตรสำนึก เด็ก และเยาวชน ให้เข้ามามี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ให้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จึงร่วมกัน จัดทำโครงการ
" 1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน" เพื่อร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม หรือเปลี่ยนสภาพให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ โดยตั้งเป้าหมายร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในท้องที่ 24 จังหวัดชายทะเล จังหวัดละ 1 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 แปลง