โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
รู้จัก...สำนักงานสีเขียว

          Green Office คืออะไร ทำไมต้อง Green Office กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Green Office สุขภาพอนามัยที่ดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในอาคาร ในด้าน อากาศ ฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อโรคต่างๆ ที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ อนามัยของพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำ นึกและ มีส่วนร่วมของคน ในองค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กร ลดโลกร้อน ช่วยลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน GREEN OFFICE สำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ ตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษ

 

การสร้างมุมสำนักงานสีเขียวในที่ทำงาน

การทำตู้รับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม เพื่อเป็นการ Recycle