มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล (FMRF)
มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล (FMRF)

สืบเนื่องมาจากดำริของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ที่มีความประสงค์จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า บุคคล องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคมและอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และอื่น ๆ จึงได้เป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารมูลนิธิ ข่าวสารมูลนิธิ