มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
การช่วยเหลือในปี 2562

สรุปการช่วยเหลือจากมติการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1/2562

ประเภท/ภยันตราย เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บ รวม
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเกิดการปะทะในพื้นที่เสี่ยงภัย - - - 0
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ 4 - 4 8
บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3 - 1 4
รวม/ราย 7 - 5 12
รวมเงินช่วยเหลือ(บาท) 550,000 - 25,000 575,000

 
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ

เสียชีวิต

1.นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชัยสิทธิ์  อุทยานแห่งชาติภูพาน   จำนวน 100,000 บาท 
2. นางน้อย ไปเร็ว   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  จำนวน 100,000 บาท 
3. นายอุทัย มาไกล   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)   จำนวน 100,000 บาท 
4. นายเชิดชาย แก้วมูล  อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  จำนวน 100,000 บาท 

 

บาดเจ็บสาหัส

1.นายพละเออ กาญจนเจริญชัย  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก  จำนวน 5,000 บาท 
2. นายหนูกูล ภูลับ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  จำนวน 5,000 บาท 
3. นายสุชาติ ดาวเรือง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว   จำนวน 5,000 บาท 
4. นายจรัญ คงจิตร์  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา  จำนวน5,000 บาท


บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เสียชีวิต

1. นางวารี สถาพรประเทือง  อำเภอแม่แจ่ม  จำนวน 50,000 บาท 
2. นายธรรมศิลป์ รัตนนุภาพพจน์  พื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   จำนวน 50,000 บาท 
3. นายมานะ สว่างเมฆ    พื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  จำนวน 50,000 บาท 

 

บาดเจ็บ

1. นางขันทอง อินต๊ะเนตร  จิตอาสาไฟป่าแม่แจ่ม  จำนวน 50,000 บาท 

หมายเหตุ นางวารี สถาพรประเทือง และ นางขันทอง อินต๊ะเนตร อยู่ในระหว่างดำเนินการ


สรุปการช่วยเหลือหลังจากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1/2562

ประเภท/ภยันตราย เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บ รวม
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเกิดการปะทะในพื้นที่เสี่ยงภัย - - - -
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ 2 - - 2
บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- - - -
รวม/ราย 2 - - 2
รวมเงินช่วยเหลือ(บาท) 200,000 - - 200,000

 
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ

เสียชีวิต

1. นายเรด้า นาดี  สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่   จำนวน 100,000 บาท 
2. นายวิเชียร ภานุเรศ  สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่    จำนวน 100,000 บาท