มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
การช่วยเหลือในปี 2561

รายงานการช่วยเหลือของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า พ.ศ. 2561

ประเภท/ภยันตราย เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บ รวม
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเกิดการปะทะในพื้นที่เสี่ยงภัย - - - 0
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ 11 2 9 22
บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3 - 1 4
รวม/ราย 14 2 1 26
รวมเงินช่วยเหลือ(บาท) 1,250,000 60,000 45,000 1,355,000

 
ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ
เสียชีวิต

1.นายคำเสริม โรยรส   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ   จำนวน 100,000 บาท 
2.นายไพศาล พัฒนทุม   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง   จำนวน 100,000 บาท 
3.นายภูวดล นิโครธานนท์   ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล   จำนวน 100,000 บาท 
4.นายปกรณ์ ปักกะฐิน  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง   จำนวน 100,000 บาท 
5.นายมานพ  กาละสุข  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน   จำนวน 100,000 บาท 
6.นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชัยสิทธิ์  อุทยานแห่งชาติภูพาน   จำนวน 100,000 บาท 
7.นางน้อย ไปเร็ว  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   จำนวน 100,000 บาท 
8.นายอุทัย มาไกล  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  จำนวน 100,000 บาท 
9.นายเชิดชาย แก้วมูล  อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   จำนวน 100,000 บาท 
10.นายเรด้า นาดี  สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่  จำนวน 100,000 บาท 
11.นายวิเชียร ภานุเรศ  สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่  จำนวน 100,000 บาท  

 

บาดเจ็บสาหัส

1. นายสงัด วงษ์ลา  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ – ห้วยใหญ่   จำนวน 50,000 บาท 
2. นายคมสัน ผุยมา  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   จำนวน 10,000 บาท 

 

บาดเจ็บ

1. นายเจต นิกรสุข  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์    จำนวน 5,000 บาท 
2. นายวันชัย จีนชูแก้ว   อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง    จำนวน 5,000 บาท 
3. นายบุญเลิศ ผิวพรรณ์  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  จำนวน 5,000 บาท 
4. นายชูชาติ โชคบุตรดี  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  จำนวน 5,000 บาท 
5. นายสมศักดิ์ กะสิรักษ์  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จำนวน 5,000 บาท 
6. นายพละเออ กาญจนเจริญชัย  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก  จำนวน 5,000 บาท 
7. นายหนูกูล ภูลับ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  จำนวน 5,000 บาท 
8. นายสุชาติ ดาวเรือง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  จำนวน 5,000 บาท 
9. นายจรัญ คงจิตร์   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา  จำนวน 5,000 บาท 

 

บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 

เสียชีวิต

1. นางวารี สถาพรประเทือง  อำเภอแม่แจ่ม  จำนวน 50,000 บาท 
2. นายธรรมศิลป์ รัตนนุภาพพจน์  พื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   จำนวน 50,000 บาท 
3. นายมานะ สว่างเมฆ    พื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  จำนวน 50,000 บาท

 

บาดเจ็บ

1. นางขันทอง อินต๊ะเนตร  จิตอาสาไฟป่าแม่แจ่ม   จำนวน 5,000 บาท 

    หมายเหตุ หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มติที่ประชุม อนุมัติการช่วยเหลือ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายอีก 25 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 565,000 บาท