มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
การสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิ

การจัดกิจกรรมสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
          1. ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความคิดเห็นเดียวกัน  ประสานมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ  ผู้พิทักษ์ป่า เช่น ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า 10 ครั้ง ปั่นจักรยาน 2 ครั้ง มีผู้ร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 8,282,349 บาท
          2. กลุ่มศิลปิน นักดนตรี ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดคอนเสิร์ต เพื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไว้ให้ลูกหลาน มีผู้ร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 2,000,000 บาท
          3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” มีผู้ร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 1,500,000 บาท