มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
ผู้สนับสนุน
 เครือข่ายและผู้ให้การสนับสนุน 5 องค์กรพันธมิตร  

1. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
2. มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3. มูลนิธิ SCG
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
5. มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
6. บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ้ง      
7. บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด
8. บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด
9. เพจ WILD MAN ผู้พิทักษ์
10. บริษัท แซ็ป ปาร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
11. คุณท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน กลุ่มทำด้วยใจ
เจ้าของโครงการ ใครรักป่า ยกมือขึ้น 

12. คุณสมชาย วชิระจงกล เจ้าของเพจ จุดกางเต็นท์
13. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14. บริษัท ปตท.
15. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
17. บริษัท ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18. มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

19. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
20. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่
21. ชมรมผู้สูงอายุชาวป่าไม้

1. องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
2. มูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland)
3. สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS)
4. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)
​5. สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL)