มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
รายนามคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง

1. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์             ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ          รองประธานกรรมการ (ลาออก)
3. นายธัญญา เนติธรรมกุล                  กรรมการ
4. นายจตุพร บุรุษพัฒน์                      กรรมการ
5. นายอรรถพล เจริญชันษา                กรรมการ
6. นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม               กรรมการและเหรัญญิก
7. นายเฉลิมชัย ปาปะทา                    กรรมการและเลขานุการ