บุคลากรอนุกรมวิธาน
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : ปลาทะเล

นายอุกกฤต สตภูมินทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ
: Fish
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ปลาทะเล

นางสาวสุภาพร องสารา
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Fish
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ปลาทะเล

นายณรงค์ฤทธิ์  เลิศเกษตรวิทยา
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Fish
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ปลาทะเล
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Marine mammal
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Marine mammal
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : สัตว์ทะเลหายาก

นายสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Endangered species
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: สัตว์ทะเลหายาก

นายสันติ นิลวัตน์
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Marine endangered species
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: สัตว์ทะเลหายาก
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : เต่าทะเล

นายหิรัญ กังแฮ
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Sea turtle
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: เต่าทะเล (การอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล)