บุคลากรอนุกรมวิธาน
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : แพลงก์ตอนสัตว์ทะเล

นางสุรีย์  สตภูมินทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: zooplankton
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: แพลงก์ตอนสัตว์ทะเล
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : แพลงก์ตอนพืชทะเล

นางจิรพร เจริญวัฒนาพร
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
:  phytoplankton
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: แพลงก์ตอนพืชทะเล
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : แพลงก์ตอน

นางสาวมิถิลา ปรานศิลป์
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Plankton
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: แพลงก์ตอน
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : สัตว์หน้าดิน

นายสุเทพ เจือละออง
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Marine Benthos
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: สัตว์ทะเลหน้าดิน

นางรัชนี พุทธปรีชา
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Marine Benthos
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: สัตว์ทะเลหน้าดิน
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : หญ้าทะเล

นางสาวทิพามาศ อุปน้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: sea grass
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: หญ้าทะเล

นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสว่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: coral , Seagrass
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ปะการัง, หญ้าทะเล
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : ปะการัง

นางสาวอัญชลี จันทร์คง
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: coral
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ปะการัง

นายรณวัน บุญประกอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: coral
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ปะการัง

นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสว่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: coral , Seagrass
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ปะการัง, หญ้าทะเล
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : ไส้เดือนทะเล

นางสาวจรัสศรี  อ๋างตันญา
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Polychaete (Family Sigalionidae)
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ไส้เดือนทะเล (วงศ์ Sigalionidae)

นางสาวณัฎฐ์นภัส  ทองใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Polychaete
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ไส้เดือนทะเล
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : ปูน้ำเค็ม

นายวีระชาติ เพ็งจำรัส
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: crab
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ปูน้ำเค็ม
นักวิชาการอิสระ

นางสาวนลินี ทองแถม
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: coral, fish in coral reefs
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: ปะการัง, ปลาในแนวปะการัง