บุคลากรอนุกรมวิธาน
พืช จุลินทรีย์
สิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ : พืช , จุลินทรีย์

นายทนุวงศ์ แสงเทียน
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 
: Fungi
ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญ 

: เห็ดราในระบบนิเวศป่าชายเลน