ที่มาโครงการ
16 view

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสาคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้ปฏิบัติงานในการปกปักรักษาทรัพยากรของชาติอย่างเต็มกาลังสามารถ จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้น สาหรับดูแล ช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาผืนป่าที่ปฏิบัติหน้าหน้าที่อยู่ในสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

          จึงได้จัดกิจกรรมงานวิ่ง “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 เมษายน 2562 (Rayong Sea View Run for Ranger 2019) เพื่อเป็นการหารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และยกย่องและให้เกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทาหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างเต็มความสามารถ